Skellefteå investerar mest – i hela landet

kommunen

Den högsta investeringstakten per invånare – i hela landet. Skellefteå kommun planerar för investeringar på drygt 13 miljarder med tyngdpunkt på bostäder, infrastruktur, utbildning och energiförsörjning.

Skellefteå står inför flera utmaningar som är gemensamma för alla Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. Det gäller inte minst den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Befolkningsutvecklingen, konjunkturläget och sysselsättningen är alla tre avgörande för Skellefteås framtida förmåga att säkra välfärden.

– Allt talar för att befolkningen kommer att fortsätta växa och att ökningen till stora delar kommer att utgöras av människor i arbetsför ålder, vilket är positivt för kommunens skatteintäkter. Den växande befolkningen kompenserar också i viss mån för de demografiska utmaningar som vi delar med övriga landet. Vi har kunnat justera upp vår befolkningsprognos och närmar oss nu vår vision om 80 000 invånare, något som är mycket glädjande, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

– ANNONS –

Konjunkturläget är ytterligare en faktor som påverkar ekonomin i allra högsta grad. Redan i fjol skedde en avmattning i konjunkturen som sedan fortsatt på grund av coronapandemin. Konjunkturen har dock vänt uppåt sedan dess och Sveriges kommuner har fått förstärkning genom statliga anslag. Bedömningen är dock att det kommer att ta flera år innan konjunkturen återgår till det normala vilket ställer högre krav på kommunen att driva verksamheten effektivt och att hushålla med resurserna. När det gäller sysselsättningen ligger Skellefteå bra till med en låg arbetslöshet som bara påverkats marginellt av pandemin och som idag ligger 3 procent under riksgenomsnittet. För att säkra den framtida välfärden ställs dock stora krav på Skellefteås förmåga till kompetensförsörjning, inte minst med tanke på den nya industri som växer fram med nya företagsetableringar som följd. Att Skellefteå investerar mest per invånare i hela Sverige talar också till Skellefteås fördel.

– Vi kommer att fortsätta hålla en hög investeringstakt även under kommande budget- och planperiod. Men en stark välfärd kräver inte bara investeringar utan också rätt prioriteringar och en långsiktigt hållbar finansieringsplan. Vi ska ta ansvar för dagens kostnader och de investeringar som genomförs ska vara viktiga för kommunens invånare, lägga grunden för ett växande Skellefteå och bidra till att attrahera nya invånare och företag. Det är också viktigt att andra än kommunen är med och investerar här i Skellefteå. Det är så vi tillsammans kan växa på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå och tillägger.

– Vi tillför också förstärkningar inom vård, skola och omsorg. Inom vård- och omsorg ökar vi det generella driftsstödet till 72 miljoner kronor varav 47 miljoner kronor riktas mot äldreomsorgen. Även inom skolan förstärker vi driftsutrymmet för att möta kostnadsökningar. Det gör vi genom att öka driftsutrymmet med 10 miljoner kronor till gymnasienämnden och 41 miljoner kronor till för- och grundskolenämnden.

Under budget- och planperioden 2021-2025 planeras investeringar på drygt 13 miljarder kronor i hela koncernen varav Skellefteå kommun kommer att investera 3,8 miljarder kronor. Enligt beräkningar kommer över 85 procent av kommunens investeringar att egenfinansieras under perioden. Under 10-årsperioden 2016–2025 utgör investeringar i infrastruktur det i särklass största området för kommunen med investeringar för nästan 3,8 miljarder kronor. Nästa stora investeringsområde är kommunens elförsörjning (vattenkraftverk som hyrs ut till Skellefteå Kraft) som uppgår till nästan 1,7 miljarder kronor under tioårsperioden. Där ligger även tyngdpunkten för den kommande planperioden 2021-2025.

Ett annat stort investeringsområde är skolan där investeringarna uppgår till 1,2 miljarder kronor under motsvarande 10-årsperiod. Om år 2015 inkluderas uppgår investeringarna till 1,5 miljarder kronor vilket är mycket högt i ett nationellt perspektiv.

Den globala coronapandemin har, precis som för Sveriges övriga kommuner, inneburit minskade skatteintäkter och ökade kostnader för att bromsa smittspridningen i kommunen. Under våren gick staten in med ett stort stöd till alla kommuner och regioner för att säkra verksamheterna. Under sommaren och hösten har stödet utökats ytterligare.

-Detta har gjort att vi har medel att fördela bland våra verksamheter så att vi kan fortsätta säkra och stärka välfärden även för 2021 och framåt, säger Lorents Burman.


Fakta budget och plan 2021-2025:

Utbildning

 • Omfattande investeringar i Jörns skola samt ny skolpaviljong i Hjoggböle.
 • Beredskap för en framtida expansion med möjligheter att använda en lokalbank för skolor (Kanalskolan, Moröskolan och ett antal mindre förskolor)
 • Förstärkt driftutrymme för att möta kostnadsökningar inom för- och grundskolenämnd (41 mnkr) samt gymnasienämnd (10 mnkr)
 • Ökade anslag för skolskjutsar (10 mnkr)
 • Medel för att utveckla genuspedagogiken inom skolan
 • Satsning på ett internationellt program på gymnasienivå (IB – International Baccalaureate).

Industri

 • Port of Skellefteå – 600 mnkr till uppbyggnad av norra Sveriges logistikcenter
 • Utbyggnad av industriområden samt underlättande för nya etableringar

Bostadsbyggande

 • Förstärkningar för effektivare och snabbare processer för ett ökat bostadsbyggande.
 • Ökat anslag för studentlägenheter – för att upprätthålla bostadsgarantin för studenter

Vård och omsorg

 • Fortsatta satsningar på vård och omsorg med ett generellt driftstöd på 72 mnkr, varav 47 mnkr till äldreomsorg. Det handlar både om generella medel men också destinerade medel för att stärka kompetensen inom vård och omsorg. Exempelvis kan både ny och befintlig personal få möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde/undersköterska på arbetstid.
 • Förstärkt anslag för att kunna ta emot nya ansökningar om trygghetsboende
 • Fortsatt bevakning av frågan om nytt vård- och omsorgsboende.

Kultur och fritid

 • Som tidigare utlovats kompenseras kommunens hyresökning för kulturhuset genom ökat uttag från energiverksamheten – detta är en driftsatsning för kulturen på över 30 mnkr/år.
 • Avgiftsfri kulturskola fr.o.m. 1 januari 2021.
 • Ytterligare driftsmedel till fritidsnämnden för att säkra de stora satsningar som gjorts under de senaste 5 åren med exempelvis Balderhallarna, Örjanshallen, Flora idrottshall och Flora sporthall.

Infrastruktur

 • Bygget av Karlgårdsbron har inletts (227 mnkr)
 • Ökning av leveranssäkerheten i VA-nätet för Ursviken och Skelleftehamn (40 mnkr).
 • Utökad investeringsram för belysningsanläggningar utanför detaljplanerat område (56 mnkr).
 • Utökat årligt driftanslag för kollektivtrafiken (15 mnkr).
 • Fortsatta investeringar i fossilfri uppvärmning av kommunens lokaler under planperioden (16 mnkr)
– ANNONS –
Föregående artikelGymnasiet får distansundervisning
Nästa artikelViking lanserar världens första pizzajulkalender