Invånarna blir stora vinnare

Native bild fjarrv

Invånarna och klimatet blir stora vinnare när ännu mer spillvärme tas till vara genom att Skellefteås och Skelleftehamns fjärrvärmenät kopplas samman. I ett samarbete mellan Skellefteå Kraft och Boliden tas hittills outnyttjad spillvärme från Boliden Rönnskär till vara.

En stor del av den spillvärme som i dag uppstår vid verksamheten på Boliden Rönnskär i Skelleftehamn förblir outnyttjad, då det lokala fjärrvärmenätet har för låg kapacitet. Men nu gör Skellefteå Kraft och Boliden en gemensam satsning för att koppla samman fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. Resultatet blir att mer spillvärme kan användas även i Skellefteås fjärrvärmenät.

– Att vi kan använda denna outnyttjade resurs i nätet i Skellefteå innebär att vi kan ersätta över 108 000 MWh per år av det bränsle som eldas i Skellefteå med spillvärme. Tack vare denna satsning kommer till exempel hela vårt användande av torv, som inte är ett förnybart bränsle, ersättas med spillvärme, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Värme på Skellefteå Kraft.
– Detta ger oss också en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför.

Sammankopplingen av de två fjärrvärmenäten har diskuterats mellan de två parterna sedan början av 1990-talet, men lagts på is på grund av svårigheter att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. Projektet kan nu genomföras med hjälp av finansiering från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Den investering som nu görs förväntas minska Skellefteå Krafts utsläpp med 26 000 ton koldioxid per år.

Investeringen är totalt på cirka 400 miljoner kronor, varav cirka 150 miljoner täcks av stödet från Klimatklivet. Klimatklivets insats har varit viktig för att få den här lösningen på plats.
– Beslutet om investeringen är verkligen positivt. Vår överskottsvärme kommer till nytta då fjärrvärmenätet byggs ut. Genom denna satsning bidrar vi till Skellefteås hållbara utveckling, säger Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär.

Att de två fjärrvärmenäten kopplas samman innebär också att fjärrvärmekunderna i Skelleftehamn och Ursviken blir mindre sårbara för eventuella oplanerade driftstopp på Boliden Rönnskär.
– Med sammankoppling får vi möjligheten att vända flödet, så att Skellefteå Kraft även kan skicka fjärrvärme ut mot kusten, säger Ulf Hedqvist.

Från Skellefteå Krafts sida inleds arbetet under 2022, då den kulvert som ska förena de två näten, ska påbörjas. Denna kulvert ska gå mellan Hedensbyn och Ursviken. Under de kommande åren ska två nya pumpstationer byggas samt en fjärrvärmekulvert i Skelleftehamn förstärkas.

För Rönnskärs del omfattar investeringen en förstärkning av fjärrvärmekulverten från industriområdet till Kejsar Ludvigs kanal i Skelleftehamn samt byggnation av en ny ackumulatortank för hetvatten på 15 000 kubikmeter, tio gånger större än den tidigare tanken. Ett förprojekt är genomfört och arbetet påbörjas under 2023.

Planen är att spillvärmeleveransen från Rönnskär till Skellefteås fjärrvärmenät påbörjas vid årsskiftet 2024/2025.

Föregående artikelStämning, stillhet och tröst
Nästa artikelBiljetter ute till spännande pjäs