Starkt resultat för Skellefteå kommun

Lorens 696x364 1

Trots en orolig omvärld med hög inflation och stigande priser blev 2022 ett år av fortsatt stark tillväxt för Skellefteå kommun. Befolkningen ökade kraftigt samtidigt som sysselsättningsgraden var bland de högsta i landet. För verksamhetsåret 2022 redovisade kommunkoncernen ett ekonomiskt resultat på 1 745 mnkr, vilket är ett ovanligt stort överskott.

– En unik samhällsomvandling av det slag Skellefteå befinner sig i innebär fortsatt höga investeringsnivåer på många områden. Ett starkt resultat gör fortsatt utveckling möjlig vilket givetvis är mycket glädjande, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Arbetslösheten uppgick den sista januari 2023 till 3,4 procent, vilket är en nedgång med 1,1 procentenheter eller 25 procent jämfört med sista januari 2022. Den öppna arbetslösheten i Skellefteå börjar närma sig en nivå som ligger 50 procent lägre än övriga riket. Under 2022 ökade Skellefteå kommuns befolkning med 1 009 personer, vilket är den största årliga ökningen på 50 år.

– Det här är givetvis ett fantastiskt kvitto på den unika position vi har och det stora intresse vår utveckling väcker, såväl nationellt som internationellt. Samtidigt speglar det en minskande kapacitet på arbetsmarknaden, något som kräver en fortsatt omfattande inflyttning för att klara kompetensförsörjningen, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Kommunkoncernen redovisade ett ekonomiskt resultat på 1 745 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket är ett ovanligt stort överskott. Det beror till största delen på energiverksamheten som haft ett bra år till följd av både höga elpriser och en god elproduktion.

– Det här är medel som vi kan använda för fortsatta energiinvesteringar i den pågående gröna omställningen. Vår samhällsomvandling ska ske hållbart; ekonomiskt, klimatmässigt och socialt. Våra goda resultat gör det här möjligt samtidigt som vi kan hålla den höga takt som krävs, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Trots mycket höga investeringsnivåer under de senaste 5 åren har Skellefteå kommun en fortsatt god finansiell ställning, vilket gör att kommunen har goda förutsättningar att även möta det framtida investeringsbehovet som tillväxten skapar. Totalt investerade koncernen för 2 152 mnkr, vilket understiger den fastställda investeringsbudgeten på 2 329 mnkr.

De största investeringarna har skett av Skellefteå Kraft med 1 434 mnkr och återfinns främst inom områdena elnät och vattenkraft men även inom områden som värme och marknad. I kommunen pågick under året också, precis som de senaste åren, stora investeringar i för- och grundskolor, exploatering och annan infrastruktur. Under de senaste två åren har samtliga investeringar, tack vare de höga resultaten, finansierats med egna medel, både i kommunen och i kommunkoncernen.

Det nya näringslivet skapar sysselsättning och en ökad inflyttning varför efterfrågan på bostäder fortsätter att vara hög. För närvarande byggs omkring 2 000 nya bostäder i Skellefteå kommun och under 2023 beräknas, precis om under 2022, 800 permanenta bostäder stå färdiga.

– För att nå befolkningsmålet om 90 000 invånare till år 2030 behövs runt 1 000 nya bostäder per år. Med nuvarande samhällsutveckling ser vi att det här är ett årligt antal som är möjligt att nå, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd.

Fotograf: Patrick Degerman

Föregående artikelHelena Renström ansvarig för Expo 2026
Nästa artikelThe Magnettes till Summertime