Sällsynta insekter upptäckta i SCA´s mångfaldspark

sca brunbagge 1

Den extremt sällsynta skalbaggen rödhalsad brunbagge har upptäckts i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Vindelns kommun. Arten, som aldrig tidigare hittats i Västerbotten, tros ha gynnats av bolagets naturvårdsbränningar i området.

Rödhalsad brunbagge är klassad som starkt hotad i den svenska rödlistan, vilket är den näst högsta hotkategorin. Baggen är också en av SCAs 203 ansvarsarter, trots att det finns väldigt få fynd av den. Enligt SLUs artportal har skalbaggen under de senaste 40 åren bara hittats på två platser i Sverige, en i Norrbotten och en i Ångermanland. Andreas Renöfält, skogsekolog på SCA, konstaterar att det är en stor framgång att en skalbagge som klassas som starkt hotad upptäckts i en av bolagets mångfaldsparker.

– För oss är det ett glädjande kvitto på att aktiva åtgärder på rätt plats kan göra stor nytta för den biologiska mångfalden. Våra fem mångfaldsparker är utvalda bland annat för att de utgörs av skogsområden som lämpar sig för naturvårdande åtgärder för att gynna ovanliga arter som förekommer i de fyra nordliga län där våra skogar ligger. En annan faktor är att parkerna har valts för att de är relativt lättillgängliga för allmänheten så att även människor och inte bara sällsynta arter ska ha lätt att hitt dit. Vackra Tjäderberget i Västerbotten är verkligen ett bra exempel på det, säger Andreas Renöfält.

– Här kan naturvårdsintresserade ta del av flera av de olika åtgärder som vi jobbar med för att bevara eller nyskapa de livsmiljöer som våra 203 skogslevande ansvarsarter är beroende av. Vissa arter, exempelvis den rödhalsade brunbaggen, är så oerhört ovanliga och därför är det särskilt glädjande när arbetet utmynnar i att den påträffas här. Det är absolut inte någon slump, säger Andreas Renöfält. Utöver att mångfaldsparkerna ska vara sevärda och besöksvänliga och bjuda på en palett av skogsbestånd som sköts med olika naturvårdsambitioner och mål är ett av syftena att främja naturvårdsforskning i områden med höga naturvärden vilket annars kan vara svårt att få tillstånd för i naturreservat, berättar Andreas Renöfält. Mats Dynesius, forskare vid SLU, använder två av SCAs mångfaldsparker i sina studier av tallskog på hällmarker och myrar och huruvida dessa utgör livsmiljöer för arter som behöver långsamväxan e tallar och/eller solbelyst död tallved. Det var han som upptäckte den rödhalsade brunbaggen i en av sina fällor som fångar insekter när de kläcks som fullbildade efter att ha levt som larver i död ved.

– Jag fångade fyra honor som levt som larver i en tall som dog efter en naturvårdsbränning som SCA gjorde för 13 år sedan. Med sådana kontrollerade bränningar skapar man bland annat bränd död ved som gynnar vissa arter, säger Mats Dynesius. Dynesius konstaterar samtidigt att arten inte är beroende av just bränd ved, utan snarare är knuten till den vedlevande svampen Gråporing, som kan leva i död ved av flera olika trädslag i olika miljöer. – Bränningen kan alltså ha skapat en miljö där svampen kan trivas, vilket i nästa steg gett förutsättningar för skalbaggen. Det visar att en åtgärd, i det här fallet en bränning, kan ge positiva effekter i flera led, säger Mats Dynesius. De studier som Mats Dynesius bedrivit inom Tjäderbergets mångfaldspark har även lett till att andra ovanliga arter som kopplas till öd och/eller bränd ved påträffats.

– Det verkar som att även den starkt hotade skalbaggen kantad kulhalsbock, som trivs bra i bränd tallskog, har en fast plats i Tjäderberget. Jag har fångat den i fällor både 2019 och 2021 och den har även hittats av andra. En annan ovanlig och hotad insekt som jag hittat här i mitt forskningsprojekt är tajgablomflugan, vars larv också utvecklas i död ved, säger Mats Dynesius.

– Den kantade kulhalsbocken är en av våra självklara ansvarsarter då hela 24 procent av de registrerade fynden ligger på SCA-mark. Tajgablomflugan däremot kom inte med på listan när den togs fram 2020, men kommer nog vara aktuell nästa gång vi uppdaterar listan, säger Andreas Renöfält. Fakta Rödhalsad brunbagge En platt, långsmal, cirka 15 mm lång skalbagge med kraftigt byggda ben. Den gulröda mellankroppen kontrasterar vackert mot den i övrigt svarta kroppen.

Föregående artikelUnik chans att äga travhäst
Nästa artikelNCC bygger 75 lägenheter åt Riksbyggen